Het bodemloket

van Utrecht

In het bodemloket van Utrecht vindt u alle geregistreerde informatie over bodemwerkzaamheden. Zo kunt u de bodemkwaliteit in deze omgeving altijd bekijken. De gemeente gebruikt deze gegevens vaak als uitgangspunt om te bepalen welke wetten en besluiten op uw grond van toepassing zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

N

Diverse diensten

N

Complete service

N

Kwalibo-erkend

In het bodemloket van Utrecht vindt u informatie over bodemkwaliteit

Het is cruciaal voor de volksgezondheid om de bodemkwaliteit te monitoren. Op die manier voorkomen we namelijk dat de grond overmatig verontreinigd raakt. Dit doen we bijvoorbeeld door afvalwaterlozingen te reguleren. In het bodemloket van Utrecht vindt u alle beschikbare informatie over de bodemkwaliteit van de grond in deze omgeving. Via de kaart bekijkt u specifieke gebieden. De bodemkwaliteit is gebaseerd op de resultaten van bodemanalyses die uitgevoerd zijn door bevoegde inspectie-instellingen, zoals Amos Milieutechniek te Nieuwegein. Als Kwalibo-erkende en door het Ministerie van IenM geselecteerde specialist in bodemonderzoek zijn wij bevoegd om informatie aan uw gemeente te verstrekken.

Bekijk de bodemkwaliteit van uw grond

Als u benieuwd bent naar de kwaliteit van uw grond in Utrecht, geeft het bodemloket een goede indicatie. Het is ook mogelijk om een onderzoek uit te laten voeren. U kunt bij ons bedrijf terecht voor milieukundige begeleiding. Bel hiervoor gerust naar 030 – 2412425 of stuur een e-mail naar info@amos.nl.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Bodem
onderzoek

Amos verzorgt het complete traject van een bodemonderzoek. Van het historisch vooronderzoek tot het daadwerkelijk bemonsteren van de bodem. Wanneer de bodem gesaneerd moet worden, kan Amos de milieukundige begeleiding op zich nemen.

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is het in kaart brengen van de kwaliteit van een betreffend stuk grond en onderliggend grondwater.

Het kan gaan om een schone grondverklaring, een verkennend onderzoek (NEN5725, NEN5740), een nul- en of eindsituatie onderzoek, een asbest in grond en puin onderzoek (NEN5707-NEN5897) of een PFAS onderzoek. Maar ook bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder de Wet bodembescherming, milieubeheer of Wabo vallen, speelt een bodemonderzoek een belangrijke rol. 

Wanneer is een waterbodemonderzoek nodig?

Bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.
Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van een waterbodem en baggerspecie voor bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden en (graaf)werkzaamheden in watergangen.
De onderzoeksresultaten en de rapportage kunnen gebruikt worden om te bepalen op welke wijze vrijkomende waterbodem en baggerspecie hergebruikt of afgevoerd kunnen worden.

Wat is een vooronderzoek?

Bij een bodemonderzoek is vrijwel altijd vooronderzoek nodig. Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging. Het vooronderzoek bestaat hoofdzakelijk uit deskresearch. Informatie over de locatie wordt verzameld uit alle beschikbare historische en actuele informatie die er te vinden is.

Wat is een verkennend bodemonderzoek?

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.