Bodemproject nulsituatie onderzoek

Wilt u bij uw bodemproject de nulsituatie bepalen met een professioneel onderzoek? Amos Milieutechniek te Nieuwegein is een erkende bodemintermediair en werkt uitsluitend samen met officiële saneringsbedrijven. Bovendien hebben wij milieukundig begeleiders en monsternemers in dienst die erkend zijn volgens de Kwalibo-regeling.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

N

Diverse diensten

N

Complete service

N

Kwalibo-erkend

Wij meten bij uw bodemproject de nulsituatie middels een nauwkeurig onderzoek

Bij verschillende bouwactiviteiten komt het voor dat een bodemanalyse nodig blijkt te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder milieubeheer, Wet bodembescherming of Wabo vallen. Hiervoor dient u monsternemers en laboratoria in te schakelen die door het Ministerie van IenM aangewezen zijn en Kwalibo-erkend zijn. Tevens dient de bodemtoetsing plaats te vinden conform de Circulaire bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit. Ons bedrijf is Kwalibo-erkend, waardoor u ons kunt inschakelen voor het volledige bodemonderzoek. Bovendien zijn wij als specialist in bodemonderzoek experts in het toepassen van diverse onderzoeksopzetten. We starten het onderzoek door de nulsituatie van het bodemproject te bepalen. Na het beëindigen van uw activiteiten, kunnen we de eindsituatie van uw bodemproject meten. Zo zien we of er tijdens uw activiteiten verontreiniging is ontstaan. Deze data wordt vervolgens opgenomen in het bodemloket van Utrecht.

Profiteer van onze vele specialismen

Doordat Amos Milieutechniek te Nieuwegein al jarenlang werkzaam is in de bodemsaneringssector, kunnen wij u met uiteenlopende diensten ondersteunen en milieukundige begeleiding bieden. Zo voeren we onderzoek uit om de nulsituatie van uw bodemproject te meten, maar we helpen u ook graag met andere bodemvraagstukken. Wilt u meer informatie over bodemonderzoek? Stuur dan een e-mail naar info@amos.nl of bel naar 030 – 2412425.

 

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Bodem
onderzoek

Amos verzorgt het complete traject van een bodemonderzoek. Van het historisch vooronderzoek tot het daadwerkelijk bemonsteren van de bodem. Wanneer de bodem gesaneerd moet worden, kan Amos de milieukundige begeleiding op zich nemen.

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is het in kaart brengen van de kwaliteit van een betreffend stuk grond en onderliggend grondwater.

Het kan gaan om een schone grondverklaring, een verkennend onderzoek (NEN5725, NEN5740), een nul- en of eindsituatie onderzoek, een asbest in grond en puin onderzoek (NEN5707-NEN5897) of een PFAS onderzoek. Maar ook bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder de Wet bodembescherming, milieubeheer of Wabo vallen, speelt een bodemonderzoek een belangrijke rol. 

Wanneer is een waterbodemonderzoek nodig?

Bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.
Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van een waterbodem en baggerspecie voor bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden en (graaf)werkzaamheden in watergangen.
De onderzoeksresultaten en de rapportage kunnen gebruikt worden om te bepalen op welke wijze vrijkomende waterbodem en baggerspecie hergebruikt of afgevoerd kunnen worden.

Wat is een vooronderzoek?

Bij een bodemonderzoek is vrijwel altijd vooronderzoek nodig. Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging. Het vooronderzoek bestaat hoofdzakelijk uit deskresearch. Informatie over de locatie wordt verzameld uit alle beschikbare historische en actuele informatie die er te vinden is.

Wat is een verkennend bodemonderzoek?

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.