Bepaal de eindsituatie van uw bodemproject met ons onderzoek

Door na uw bodemproject in Utrecht de eindsituatie vast te stellen met een erkend onderzoek, voorkomt u juridische problemen. Zo toont u namelijk aan of uw bedrijfsactiviteiten bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Amos Milieutechniek te Nieuwegein is gespecialiseerd in verschillende soorten bodemonderzoek. Daardoor staan we u bij gedurende het hele proces.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

N

Diverse diensten

N

Complete service

N

Kwalibo-erkend

Laat na uw bodemproject de eindsituatie bepalen middels een onderzoek

De laboratoria en monsternemers die u inschakelt, dienen aangewezen te zijn door het Ministerie van IenM én ze dienen Kwalibo-erkend te zijn. Ons bedrijf is zo’n Kwalibo-erkende bodemintermediair. Onze specialisten in bodemonderzoek zijn in staat om verschillende soorten analyses uit te voeren conform de geldende wetgevingen. Daarom raadpleegt u ons om onderzoek te verrichten en de eindsituatie van uw bodemproject in Utrecht te bepalen. Uit de resultaten van de bodemanalyse blijkt of er tijdens uw werkzaamheden bodemverontreiniging is ontstaan. We vergelijken de resultaten namelijk met die van het onderzoek van de nulsituatie. Deze gegevens staan in het bodemloket van Utrecht. Als u geen verontreiniging heeft veroorzaakt, voorkomt u hiermee dat u in de toekomst verantwoordelijk wordt gesteld voor verontreiniging van het betreffende gebied. Als uw werkzaamheden wel verontreiniging hebben veroorzaakt, dragen we graag oplossingen aan. Zo profiteert u bij Amos Milieutechniek van complete service.

Schakel ons in en profiteer van onze expertise

Bij ons bedrijf bent u ervan verzekerd dat de analyse geldig is. Wij meten de eindsituatie van uw bodemproject in Utrecht namelijk met een onderzoek dat voldoet aan de geldende richtlijnen. Voor meer informatie over bodemonderzoek of vragen over milieukundige begeleiding belt u naar 030 – 2412425 of stuurt u een e-mail naar info@amos.nl.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Bodem
onderzoek

Amos verzorgt het complete traject van een bodemonderzoek. Van het historisch vooronderzoek tot het daadwerkelijk bemonsteren van de bodem. Wanneer de bodem gesaneerd moet worden, kan Amos de milieukundige begeleiding op zich nemen.

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is het in kaart brengen van de kwaliteit van een betreffend stuk grond en onderliggend grondwater.

Het kan gaan om een schone grondverklaring, een verkennend onderzoek (NEN5725, NEN5740), een nul- en of eindsituatie onderzoek, een asbest in grond en puin onderzoek (NEN5707-NEN5897) of een PFAS onderzoek. Maar ook bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder de Wet bodembescherming, milieubeheer of Wabo vallen, speelt een bodemonderzoek een belangrijke rol. 

Wanneer is een waterbodemonderzoek nodig?

Bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.
Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van een waterbodem en baggerspecie voor bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden en (graaf)werkzaamheden in watergangen.
De onderzoeksresultaten en de rapportage kunnen gebruikt worden om te bepalen op welke wijze vrijkomende waterbodem en baggerspecie hergebruikt of afgevoerd kunnen worden.

Wat is een vooronderzoek?

Bij een bodemonderzoek is vrijwel altijd vooronderzoek nodig. Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging. Het vooronderzoek bestaat hoofdzakelijk uit deskresearch. Informatie over de locatie wordt verzameld uit alle beschikbare historische en actuele informatie die er te vinden is.

Wat is een verkennend bodemonderzoek?

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.